Sommar sm

Allmänna anvisningar
Förarens skyldighet
Föraren är skyldig att känna till och följa de regler som är utfärdade för tävlingen.
Hunds framförande
I samtliga moment utom moment 2 skall hunden föras okopplad. Hund får bära endast ett halsband. Mellan
tävlingsmoment får hunden inte vara kopplad eller korrigeras i halsband.
Dock får hund föras kopplad mellan två lydnadsstationer.
Utgångsställning
Med utgångsställning menas att hunden sitter vid förarens vänstra sida med huvudet eller bogen i jämnhöjd med
förarens knä. När hund ansluter till den stillastående förarens sida accepteras att den först sätter sig framför och
sedan kommenderas in till vänster sida. Föraren avgör när hunden ska kommenderas in om den sitter framför
föraren.
Samtliga moment i skyddsarbetet börjar och slutar med hunden i utgångsställning efter tävlingsledarens
anvisning.
Position
En hund som visar oro i en fast position kan högst ges betyg 8.
Kommando/tecken
Om den tävlande använder andra kommandon än de angivna skall detta anmälas till tävlingsledaren.
Utöver kommando eller tecken får hundens namn användas som lystringsord. Använder föraren tecken så får
detta i princip inte utsträckas längre i tiden än ett muntligt kommando. Tecken som alternativ till muntligt
kommando får endast användas i de moment och för de kommandon där så anges i momentet. Tekniska
hjälpmedel får inte användas.
Anvisningar
Den tävlande skall i samtliga moment följa tävlingsledaren anvisningar.
Bedömning
Samtliga moment skall bedömas öppet.
Bedömning sker efter 10-gradig skala. Betyg över 5 ges i följd 5 – 5,5 – 6 – 6,5 och så vidare. Givet betyg
multipliceras med respektive moments koefficient. Som godkänt betyg räknas betyg 5 och däröver, betyg under
5 räknas som 0.
Allmänt gäller att alla avvikelser från momentets rätta utförande medför betygsavdrag. Hund som
vägrar åtlyda vid tredje kommandot underkänns. Extra kommandon eller tecken utöver det tillåtna medför
sänkning av betyget. Hund som ger ihållande skall i moment, där skallgivning inte ingår, skall underkännas i
momentet. Högre betyg än 7 bör inte ges till hund som gnäller högljutt, gläfser eller morrar. Bedömningen
påbörjas efter tävlingsledarens anvisning.
Alla betyg under 9 skall skriftligen motiveras. Hund som i moment där den sändes från förarens sida, tjuvstartar,
kan tilldelas högst betyg 6, detta under förutsättning att hunden omedelbart låter sig inkallas till sidan igen,
annars underkännes den. Om moment måste avbrytas användes kommandot “avbryt”.
Anrop
Förarens anrop ska vara klart och tydligt och ska utan svårigheter kunna uppfattas av figuranten.
Angrepp
Med angrepp menas att hunden biter respektive gör bitförsök (stöter) med munkorg. I de moment där angrepp
krävs av
hunden påverkas bedömningen i hög grad av angreppsförsökets kraft, ett alltför lamt angreppsförsök medför ett
underkännande av momentet. Hunden ska utnyttja första tillfället till angrepp och fortsätta med angreppet tills
föraren kommenderar hunden att avsluta angreppet.
Munkorg
Hund som uppträder utan munkorg där så är föreskrivet renderar underkänt.
Hund som uppenbart besväras av att bära munkorg kan ges högst betyg 7.
Upphörande med angrepp
Vid alla moment där angrepp från hunden ingår skall föraren kommendera figuranten att stå stilla och kan
därefter kommendera loss hunden.
Orent arbete
Hund som uppvisar ett orent arbete mot figurant, ej att anse som angrepp, kan ges högst betyg 7.
Kontroll
Med kontroll menas hund som upphör att angripa genom att bevaka, åtlyder kommando sitt, ligg, stå eller låter
sig återkallas till föraren.
Avvisitation
I moment 15 skall figuranten avvisiteras genom att armar, kropp och ben känns över.
Särskiljande
Vid eventuellt lika poäng i slutresultat skall lydnadspoängen räknas bort, för att särskilja de tävlande.
Avstängning av hund
Hund som under tävlingsdagarna uppvisar ett oacceptabelt beteende genom att exempelvis visa omotiverad
aggression eller omotiverat angriper människa eller djur stängs av från tävlingen. Ärenden som gäller
avstängning av hund hanteras och bedöms av tävlingskommittén.
Löptik
Tik som är eller precis har varit i löp-period ska placeras sist i startordning.
Skyddshundsgrupp
Moment 1:
Platsliggande med skottberördhet- Kommando
“Plats eller handtecken”- Koeff 5
Förarna lägger hundarna bredvid varandra med ca. 5 meters mellanrum och avlägsnar sig gående ca 50 meter
från hundarna. Dessa skall kvarligga under 10 minuter utan att förflytta sig. När föraren
lämnar hunden må han använda kommandot “stanna kvar”. Efter 10 min då föraren återgått och anslutit till
hunden samt beordrat hunden i utgångsställning skjuts fem skott i en följd. Efter det femte skottet skall hundarna
sitta kvar ytterligare ca 10 sekunder. Därefter är momentet slut efter tävlingsledarens anvisning.
Uppläggning:
Momentet börjar då tävlingsledaren beordrar nedläggning av hundarna. Momentet är slut efter skott och på
tävlingsledaren anvisning. Hund får ej läggas om under pågående moment. Skytten skall vara utplacerad innan
moment platsliggning med skottberördhet börjar. Tiden tas från det förarna intagit position ca 50 meter från
hundarna.
Bedömning:
Hund som ej kryper mer än sin längd eller gnäller ihållande erhåller högst betyg 7. Om hunden sätter sig, ställer
sig, kryper mer än sin egen längd eller på annat betydande sätt ändrar sin position underkänns den i momentet.
Moment 2:
Linförighet- Kommando “fot” Koeff 2
Hunden som föres i fritt hängande koppel skall villigt följa föraren gående på dennes vänstra sida med huvudet
eller bogen i jämnhöjd med förarens knä.
Linförigheten skall prövas i olika gångarter samt olika stegförflyttningar. Då föraren gör halt skall hunden utan
kommando stanna i utgångsställning. Vid nytt marschanträde eller tempoväxling får kommandot upprepas.
Uppläggning:
Momentet börjar och avslutas på tävlingsledarens kommando med hunden i utgångsställning och ska genomföras
under ca 3 minuter. Tävlingsledaren kommenderar momentet. Det åligger tävlingsledaren att tillse att hunden
föres i fritt hängande koppel, samt att momentet utföres lika för samtliga hundar.
Bedömning:
Hund som hela momentet föres i stramt koppel (stretar) kan ej godkännas. Sak samma gäller hund som släpar
och upprepade gånger måste dras fram. Stor vikt skall läggas vid hundens förmåga att anpassa sig till förarens
rörelser, så att den ej stänger, tränger eller sätter sig snett eller sent.
Moment 3:
Fritt följ-Kommando “fot”- Koeff 4
Utföres som moment 2 men med okopplad hund.
Uppläggning:
Se tillämpliga delar moment 2
Bedömning:
Se tillämpliga delar moment 2
Moment 4:
Platsläggande-Kommando “plats”, “ligg” eller handtecken- Koeff 2
På kommando eller handtecken skall hunden snabbt lägga sig. Platsläggandet utförs under gång utan att föraren
stannar. Efter kommandot fortsätter föraren springande minst 20 meter och stannar på tävlingsledarens order
vänd mot hunden.
Momentet avslutas med att föraren återvänder till hunden och på tävlingsledaren kommando beordrar hunden i
utgångsställning.
Uppläggning:
I momentet som börjar på tävlingsledarens tillsägelse med hunden i utgångsställning, ingår inte bara själva
nedläggandet utan även förflyttningen dessförinnan, samt uppsättandet av hunden till utgångsställningen.
Tävlingsledaren ger anvisningar, ”framåt marsch” – ”kommendera” (läggandet) – ”helt om halt” – ”återgå till
hunden” – ”kommendera” (sätt upp hunden) – ”moment slut”.
Bedömning:
Förblir hunden i stående ställning i stället för att lägga sig, och detta upptäcks av föraren efter några stegs
förflyttning skall hunden underkännas även om föraren då med nytt kommando lyckas lägga hunden. Om
hunden sätter, ställer sig eller på annat sätt lämnar sin position innan föraren återvänt till hundens sida skall den
underkännas i momentet. Hund som sätter sig eller ställer sig strax före förarens kommando erhåller högst betyg
8.
Moment 5:
Fritt hopp över häck- Kommando “Hopp, ”sitt”/”ligg”/”stå”- Koeff 2
Hunden i utgångsställning skall på kommando fritt hoppa över häcken. På kommando skall hunden sitta,
ligga eller stå på andra sidan, tills föraren ansluter till hunden. Position på andra sidan hindret anges innan
momentet börjar.
Uppläggning:
Momentet börjar och slutar på tävlingsledarens tillsägelse.
Häcken skall vara 100 cm bred, 85 cm hög och täckt. (Se hinder SBK. Ekl.). Momentet börjar när föraren ställt
upp på lämpligt avstånd med hunden i utgångsställning. Hoppet sker på tävlingsledarens tillsägelse. Momentet är
slut då föraren på tävlingsledarens anvisning anslutit till hunden.
Bedömning:
Hund som vidrör hindret kan ej ges högre betyg än 8. Hund som efter hoppet ej intar eller stannar kvar i angiven
position underkänns. Hund som river eller använder hindret som stöd underkänns. Hund som har större delen av
kroppen utanför hindret underkänns.
Moment 6:
Inkallning och platsläggande- kommando “hit, plats eller ligg”- Koeff 3
Hunden kallas in mot föraren men nedläggs då hunden passerat halva sträckan.
Uppläggning:
Momentet börjar med hunden i utgångsställning och på tävlingsledarens tillsägelse avlägsnar sig föraren
springande från den sittande hunden ca 75 meter. På tävlingsledarens tillsägelse eller tecken inkallas hunden och
när den passerat halva sträckan skall föraren på tävlingsledarens direktiv nedlägga hunden. Momentet är slut när
tävlingsledaren meddelar detta efter det att föraren återvänt till hunden och hunden sitter i utgångsställning.
Föraren skall före momentets början informeras om utförandet.
Tävlingsledaren bör under momentet stå i anslutning till den tävlande.
Bedömning:
Stor vikt skall läggas vid hundens snabbhet vid inkallningen och läggandet. Stannar hunden ej innan 15 m. från
föraren kan den ej godkännas. Hund som före inkallningen ställer sig, lägger sig eller avviker från platsen mer än
1 meter underkänns.
Lydnad med störning
Moment 7:
Fritt följ med störning – kommando ”fot” – Koeff 5
Uppläggning
Tillämpliga delar som moment 2. Det fria följet ska utföras med någon form av störning, ex. annorlunda
underlag, trappa, yttre störning etc.
Bedömning
Tillämpliga delar som moment 2 med beaktande på störningsgrad.
Moment 8:
Inkallning med störning – kommando ”sitt/stanna kvar, ”hit” – Koeff 5
Uppläggning
Föraren lämnar den sittande hunden och går cirka 75 meter. Hunden ska sedan inkallas.
Bedömning
Momentet börjar då tävlingsledaren beordrat föraren att lämna hunden och är slut då hunden intagit
utgångsställning hos föraren. Stor vikt ska läggas vid att hunden visar god lydnad och snabbhet vid inkallningen.
Hund som ställer sig, lägger sig eller avviker mer än 1meter när föraren lämnat hunden underkänns.
Störningen får ej vara utformad med någon form av skyddsinslag.
Arrangören ska i god tid inför varje SM-tävling presentera och ansöka om lämpligheten i momenten hos
styrelsen i Polisens hundförarförbund.
Momentet presenteras för deltagarna under tävlingen, vid information till tävlande.
Moment 9:
Uppletande av spår- Kommando “sök spår” Koeff 3
Spårets utgångspunkt skall ligga utmed en ca 50 meter lång baslinje.
Föraren äger rätt att själv bestämma var utmed linjen hunden skall påbörja spårsöket. Hunden skall arbeta
självständigt och föras i en ca 15 meter lång lina. Föraren skall meddela domaren när hunden har hittat spåret
och får lämna området på klartecken från domaren.
Kan inte hunden finna spåret inom 5 min får den inte delta i moment 10.
Uppläggning:
Momentet börjar på tävlingsledarens tillsägelse, och är slut då ekipaget på domarens tecken lämnar
upptagsområdet. Domaren skall ha tillgång till skiss på spårutgången.
Upptagslinjen skall vara synligt utmärkt
Bedömning:
Hund som bakspårar eller tar upp fel spår återkallas till linjen utan betygs-neddrag.
Hund som går över spåret utan upptag erhåller betygs-neddrag var gång.
Dock erhålls godkänt betyg vid spårupptag inom 5 min.
Förare som meddelat spår 3 gånger och inte fått klartecken från domaren underkänns i
Moment 9 och 10. För att erhålla poäng i moment 9 krävs att slutföremålet är funnet i moment 10.
Moment 10:
Spårning
Spårning på ett ca 1500 meter långt och ca 90 minuter gammalt spår.
Spåret skall läggas i omväxlande terräng och som en person normalt förflyttar sig. Spårläggaren utlägger 7
föremål i spåret varav slutföremålet skall vara större än de övriga.
Spårningen är avslutat när hunden funnit slutföremålet. Föremålen redovisas till funktionär, vilken även
antecknar sluttid.
Spårtid 40 min. inklusive upptagstid.
Uppläggning:
Spåren bör ej ligga närmare varandra än 300 meter vid samma utgångsriktning. Föremålen skall vara ca 5-10 cm
stora och vara märkta med spårnummer. Första föremålet bör ej ligga närmare än 100 meter från upptaget.
Spårmottagaren får inte uppehålla sig i vindriktning mot spårslutsområdet.
Bedömning:
Föremål 1-6 á 30 poäng = 180 p.
Föremål 7 á 120 poäng = 120 p.
Summa 330 p.
Då påvisande markering används vid anträffade apporter medför skadat eller trasigt föremål underkänt.
Moment 11:
Platsundersökning-Kommando “leta föremål”.
Sök Koeff 5
4 föremål Koeff 3
Taktiskt uppträdande Koeff 3
Uppläggning
Rutan skall vara synligt utmärkt och väl avvallad. Hunden får skickas från två utpekade sidor. Hunden skall från
de två sidorna kunna iakttas i hela rutan.
Momentet börjar på provledarens tillsägelse. Rutan skall vallas om efter var 5:e hund.
Hunden skall inom en tid av 10 min. genomsöka ett 40 x 40 meter stort område inom vilket 4 föremål är utlagda.
Ett av föremålen ska vara mellan 2-4 cm, ett av föremålen ska vara större än 20 cm och de övriga mellan 4-8 cm.
Under momentets utförande får föraren uppehålla sig längs en av tävlingsledaren anvisad sida. Hunden får bära
munkorg.
Föremål som hunden anträffat skall klart påvisas genom individuellt markeringssätt. Med markering menas att
hunden funnit föremålet och ställer, sätter eller lägger sig vid föremålet. Hund som markerar tyst eller med
skallgivning bedöms lika. Föremål som påvisas skall efter godkännande av domare avhämtas av hundföraren i
enlighet med tävlingsledarens anvisning. Hunden skall efter avhämtandet föras som vid fritt följ ur rutan och får
sändas för fortsatt sök endast från den anvisade sidan av området.
Bedömning

 • Sök:
  Vikt ska läggas vid hundens sökmetodik, söklust, förarens förmåga att dirigera samt samarbete.
  Upprepade kommandon samt olydnad medför poängavdrag. Hund som upprepade gånger och till betydande del
  befinner sig utanför sökområdet renderar poängavdrag.
  För att erhålla betyg fordras minst ett godkänt föremål.
 • Föremål:
  För att föremål skall tillgodoräknas måste det vara markerat inom föreskriven tid. Markeringen skall i dessa fall
  tas med i bedömningen oaktat att tiden har gått ut.
  Momentet avbryts efter att 4:e föremålet avhämtats.
  Om föraren påverkar hunden vid markering av ett föremål får detta ej tillgodoräknas.
  Vidrört föremål medför poängavdrag, om hunden tar upp föremålet i munnen får detta inte tillgodoräknas. Hund
  som blindmarkerar mer än 1 gång skall underkännas.
 • Taktiskt uppträdande:
  Här görs en bedömning av förarens förmåga att disponera område och tid.
  Moment 12:
  Personsök / Räddningssök- Kommando”sök ” .
  Sök Koeff 9
  Figuranter ståndskall 2 x Koeff 8
  Föremål ståndskall Koeff 2
  Taktiskt uppträdande Koeff 3
  Uppläggning
  Hund iförd munkorg samt tjänstetecken.
  Inom ett ca 100 meter brett och 300 meter långt område skall två figuranter och ett föremål vara utplacerade.
  Rutan skall vara avvallad och avvallas därefter var 5:e hund.
  Den ene figuranten skall vara helt dold och den andre sittande/liggande till synes medvetslös.
  Lämpliga föremål är ex. jacka, väska eller ryggsäck med en storlek av minst 40 cm.
  Föraren anvisas en utmärkt mittlinje genom områdets längstriktning. På kommando eller armtecken, vilka får
  upprepas, skall hunden snabbt i slag åt båda sidor genomsöka området under högst 15 minuter. Återsök är ej
  tillåtet.
  Områdets bortre gräns skall vara markerat. När 2 figuranter och ett föremål funnits alternativt föraren och hund
  passerat bortre gränsen avbryts momentet.
  Då tiden gått ut och ekipaget ännu inte kommit till slutet, avbryts momentet.
  Momentet startar då ekipaget går in i sökområdet.
  Då hunden påträffar figurant skall den utan påverkan ge ståndskall tills föraren kommit fram.
  Föraren får lämna mittlinjen först på tecken från domare.
  Figuranten förs efter omhändertagande till mittlinjen och hunden ska då vara under kontroll hos föraren.
  Bedömning
 • Sök:
  Vikt ska läggas vid hundens sökmetodik, söklust, förarens förmåga att dirigera samt övrigt samarbete.
  Upprepade kommandon samt olydnad medför poängavdrag. Hund som går ur hand underkänns.
  Stor vikt skall läggas vid att hunden inte lämnar stora områden ogenomsökta.
  Ett krav för godkännande är en funnen och godkänd figurant genom ett vägledande ståndskall.
 • Figuranter ståndskall:
  Momentet börjar då hunden finner figuranten. Hund som har lämnat funnen figurant får underkänt på denne trots
  senare godkänt ståndskall på densamme.
  Skulle hunden under räddningssöket tappa eller dra av sig munkorgen får denna sättas på en gång. Upprepas
  felet avbryts arbetet. Föraren får inte lämna den utmärkta mittlinjen för att återfinna munkorgen.
  Skulle hunden vidröra figuranten med munkorgen, i vad som kan uppfattas som någon form av påbörjat angrepp,
  skall ekipaget avstängas från räddningssöket. Stor vikt skall här läggas vid figurantens uppfattning
  av situationen. Bedöms vidrörandet inte vara ett angrepp renderar detta poängavdrag och bedöms som orent
  arbete.
  Vikt skall läggas vid skallets jämnhet och att det är vägledande.
  Återförande av figurant bedöms i moment ståndskall.
 • Föremål ståndskall:
  Föremålet regleras till att vara ett klädesplagg eller väska minst 40 cm stort (jacka / byxa / skjorta / större
  väska) liggande eller hängande högst en meter upp. Hund som kraftigt vidrör föremålet bedöms som angrepp och
  får inte tillgodoräkna sig detta. Lättare beröring anses som orent arbete och medför betygs-neddrag. Föremålet
  skall placeras så att hundens beteende vid föremålet lätt kan observeras av domarna.
 • Taktiskt uppträdande:
  Här görs en bedömning av förarens förmåga att disponera område och tid.
  Moment 13:
  Överfall på föraren – Koeff 3
  Uppläggning:
  Hunden iförd munkorg.
  Figurantens överfall ska vara riktat mot föraren.
  Momentet börjar på tävlingsledarens anvisning med hunden i utgångsställning och därefter beordrar föraren
  hunden att sitta kvar samt tar två steg till höger.
  Efter anvisning av tävlingsledaren gör figuranten, med höger arm, ett överfall mot föraren. Hunden skall genom
  angrepp avvisa överfallet , varvid figuranten blir passiv. Hunden skall därvid på förarens kommando upphöra
  med angreppet.
  Bedömning:
  Vikt skall läggas vid hundens snabbhet och kraft i avvärjandet, samt att föraren snabbt får kontroll på hunden
  efter avvärjandet. Momentet är slut då hunden intagit utgångsställning efter tävlingsledarens anvisningar.
  Moment 14:
  Transport av figurant- Kommando “fot transport”-Koeff 3
  Uppläggning:
  Hund iförd munkorg. Föraren ställer upp cirka 5 meter bakom figuranten med hunden i utgångsställning.
  Momentet börjar och slutar på tävlingsledarens anvisning.
  På tävlingsledarens anvisning anbefaller föraren figuranten att gå framför sig och går själv med hunden fot ca 5
  meter bakom. På tävlingsledarens tillsägelse skall föraren växla mellan att gå ca 2 meter snett bakom och ca 5
  meter bakom figuranten.
  Transporten skall vara ca 75 meter.
  Transporten utförs med svängar och vändningar.
  Om föraren är felaktigt placerad i förhållande till figuranten ska domaren påtala detta
  (en gång).
  Bedömning:
  Vikt skall läggas vid att föraren följer tävlingsledarens anvisningar beträffande avstånd, att hunden håller sin
  position vid föraren samt hundens vilja att bevaka figuranten
  Hund som gnäller eller skäller erhåller nerdrag.
  Moment 15:
  Fasttagande av flyende. Kommando,” revir/attack”.
  Fasttagande Koeff 5.
  Uppläggning:
  Hunden iförd munkorg. Föraren ställer upp ca 5 meter bakom figuranten med hunden i utgångsställning.
  Momentet börjar och slutar på tävlingsledarens anvisning.
  På tävlingsledarens anvisning springer figuranten i riktning från hundpatrullen.
  Tävlingsledaren ger anvisning att sända hunden då figuranten befinner sig på ca 15 meters avstånd från
  hundpatrullen och föraren äger rätt att omedelbart springa med.
  Hunden skall stoppa figuranten genom angrepp. Hunden skall välja första tillfället till angrepp. Då hunden har
  angripit och stoppat figuranten ska denne bli passiv. Hunden ska då upphöra med sitt angrepp på förarens
  kommando eller uppta bevakning självmant eller på förarens kommando.
  Hunden skall vara under kontroll inom ca10 sekunder efter att figuranten blivit passiv.
  Bedömning:
  Hunden ska angripa Figuranten.
  Stor vikt skall läggas vid hundens intention/kraft att angripa samt förarens förmåga att ta kontroll på hunden.
  I momentet skall särskilt beaktas att föraren inte påverkar hunden på annat sätt än genom kommando.
  En hund som efter angrepp, utan inkallning, lämnar figuranten mer än ca 5 meter, släpper bevakningen och
  möter föraren underkänns.
  Moment 16/17/18:
  Modprov-Kommando ”stanna eller jag sänder hunden” – Koeff: Anrop 2
  Modprov-Kommando ”Revir/attack” – Koeff: Angrepp 5
  Modprov-Kommando ”stå stilla, loss”- Koeff: släppande/visitation 3
  Uppläggning:
  Figuranten iförd synlig bitjacka.
  Föraren ställer upp på anvisad plats med hunden i utgångsställning.
  Momentet börjar och slutar på tävlingsledarens anvisning med hunden i utgångsställning.
  På cirka 75 meters avstånd befinner sig en figurant. På tävlingsledarens anvisning börjar figuranten att uppträda
  hotfullt verbalt samt med kroppsspråk. I samband med detta börja figuranten gå mot hundpatrullen.
  På tävlingsledarens anvisning anropar föraren figuranten samt sänder hunden mot figuranten. Föraren äger rätt
  att omedelbart springa efter. I samband med att föraren sänder hunden börjar figuranten att springa mot hunden.
  Då hunden befinner sig ca 15 meter från figuranten övergår denne med bibehållet hot att gå mot hunden.
  Hunden ska välja första tillfället till angrepp.
  Då hunden har angripit ska figuranten utsätta hunden för belastning, både verbalt och fysiskt.
  Hunden ska fortsätta sitt angrepp tills föraren kommenderar hunden att upphöra med sitt agerande.
  På förarens kommando ”stå stilla, loss” upphör figuranten med belastning samt aktivitet.
  Efter släppandet placeras hunden att bevaka figuranten vartefter denne skyddsvisiteras.
  Hund som inte godkänns i moment 16 får inte utföra moment 17-18.
  Bedömning moment 16:
 • Anrop
  Vikt ska läggas vid förarens kontroll över hunden i anropet. Moment 16 börjar på tävlingsledarens anvisning
  med hunden i utgångsställning och är slut då föraren sänder hunden.
  Bedömning moment 17:
 • Angrepp
  Stor vikt ska läggas vid hundens vilja att möta hotet, samt kraften i angreppet. Moment 17 börjar då föraren på
  tävlingsledarens anvisning, efter anropet sänder hunden för angrepp och är slut när föraren kommenderar loss
  hunden.
  Bedömning moment 18:
 • Släppande/visitation
  Vikt ska läggas vid hundens förmåga att släppa, förarens förmåga att få kontroll över hunden samt hundens vilja
  att bevaka figuranten under visitationen.
  Moment 18 börjar då föraren kommenderar loss hunden och är slut på tävlingsledarens anvisning med hunden i
  utgångsställning efter fullbordad visitation.
  Hund som vid visitationen angriper figuranten ska inte godkännas. Förare som vid visitationen går mellan hund
  och figurant ska inte godkännas.
  Moment 19:
  Sändande och återkallande/avbrytande – Kommando “revir” ,” hit” – ”sitt” – ”ligg” – ”stå” Koeff 4
  Uppläggning:
  Föraren ställer upp på anvisad plats med hunden i utgångsställning.
  Föraren ska innan momentets början ange om hunden återkallas eller avbryts.
  Momentet börjar och slutar på tävlingsledarens anvisning med hunden i utgångsställning.
  På ca 50 meters avstånd från hundpatrullen förflyttar sig en skyddsärmsförsedd figurant springande från sidan
  för att vid anrop vinkla ifrån patrullen och fortsätta springande. På tecken från tävlingsledaren anropas och
  därefter sänds hunden att ta fast den flyende. Efter det att hunden passerat en på ca 20 meters avstånd utmärkt
  punkt, med hjälp av tecken från tävlingsledaren återkallas eller avbryts hunden.
  20 meters markeringen skall vara klart och tydligt markerad.
  Vid avbrytande får föraren ansluta till hunden efter tävlingsledarens anvisning.
  Bedömning:
  Använder föraren mer än tre kommandon underkänns hunden.
  Hund som inte upptar ett effektivt efterföljande underkänns.
  Hund som återkallas/avbryts innan tävlingsledarens tecken eller före markering underkänns.
  Stor vikt ska läggas vid hundens intention att förfölja figuranten samt förarens förmåga att återkalla eller avbryta
  hunden.
  För att godkännas i momentet måste hunden låta sig återkallas eller avbrytas.
  Moment 20:
  Skyddsarbete/Miljöangrepp – kommando ”revir” – ”attack”
  Hundens vilja/intention att övervinna hinder svårigheter Koeff 4
  Angrepp Koeff 4
  Upphörande med angrepp/kontroll Koeff 4
  Uppläggning
  Momentet ska likna en tjänstenära situation där hunden ska fungera skyddsmässigt och utsättas för någon form
  av hinder/belastning. Momentet börjar på tävlingsledarens anvisning och är slut då hunden intagit
  utgångsställning
  Bedömning
  Vikt ska läggas vid:
  Hundens vilja/intention att övervinna hinder eller svårigheter
  Kraften i angreppet
  Förarens förmåga att få hunden att upphöra med angreppet samt övriga kontrolldelar
  Hund som går ur hand och ej kan återkallas ska ej godkännas.
  Arrangören ska inför varje SM-tävling presentera och ansöka om lämpligheten i momentet hos styrelsen i
  Polisens Hundförarförbund. Momentet presenteras för deltagarna under tävlingen i samband med provhund
  skyddsarbete.
  Summa Maxpoäng skyddshundsgruppen: 1480 poäng
  Lydnad 280
  Skydd 370
  Spår 330
  Platsundersökning 200
  Räddningssök 300
  Spårhundsgrupp
  I spårhundsgruppen:
  Lydnad som i skyddshundsgruppen.
  Platsundersökning som i skyddshundsgruppen.
  Spår spårhundsgruppen
  Uppletande av spår- Kommando “sök spår” Koeff 5
  Uppläggning:
  Spårets utgångspunkt skall ligga utmed en ca 150 meter lång baslinje.
  Föraren anvisas var utmed linjen hunden skall påbörja spårsöket. Hunden skall arbeta självständigt och föras i en
  ca 15 meter lång lina. Föraren skall meddela domaren när hunden har hittat spåret, och får lämna området på
  klartecken från domaren.
  Kan hunden inte finna spåret inom 5 min avbryts momentet spår.
  Momentet börjar på tävlingsledarens tillsägelse, och är slut då ekipaget på domarens tecken lämnar
  upptagsområdet. Domaren skall ha tillgång till skiss på spårutgången.
  Upptagslinjen skall vara synligt utmärkt
  Bedömning:
  Hund som bakspårar eller tar upp fel spår återkallas till linjen utan betygs-nerdrag.
  Hund som går över spåret utan upptag erhåller betygs-nerdrag var gång.
  Dock erhålls godkänt betyg vid spårupptag inom 5 min.
  Förare som meddelat spår 3 gånger och ej fått klartecken från domaren underkänns i uppletande av spår samt
  spårning.
  För att erhålla poäng i moment upptag krävs att slutföremålet är funnet enligt moment spårning.
  Spårning
  Uppläggning:
  Spårning på ett ca 1500 meter långt och ca 120 minuter gammalt spår.
  Spåret skall läggas i omväxlande terräng. Spåret skall innehålla två stycken spetsvinklar. Spårläggaren utlägger 7
  föremål, och 1 slutföremål varav 3 skall vara av metall och 4 av annat material. Fyra av apporterna skall vara “ej
  uppenbart synliga” och övriga öppna. Dolda föremål skall ha koefficient fyra och öppna tre. Två av apporterna
  skall placeras i vinkel, dock inte i spetsvinklarna. Slutföremålet skall ligga väl synligt och vara minst femton 15
  cm.
  Spårningen är avslutat när hunden funnit slutföremålet. Föremålen redovisas till funktionär, vilken även
  antecknar sluttid.
  Spårtid 40 min. inklusive upptagstid.
  Spåren bör ej ligga närmare varandra än 300 meter vid samma utgångsriktning. Föremålen skall vara max 5 cm
  stora och vara märkta med spårnummer. Första föremålet bör ej ligga närmare än 100 meter från upptaget.
  Spårmottagaren får inte uppehålla sig i vindriktning mot spårslutsområdet.
  Bedömning:
  Uppletande av spår koeff 5 = 50 p.
  Föremål 1-4 á 40 poäng = 160 p.
  Föremål 5-7 á 30 poäng = 90 p.
  Föremål 8 á 100 poäng = 100 p.
  Summa 400 p.
  Summa Maxpoäng spårhundsgruppen: 880 poäng
  Lydnad 280
  Spår 400
  Platsundersökning 200