Stadgar

POLISENS HUNDFÖRARFÖRBUND
§ 1.
Förbundet har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen samt vara rådgivande organ
till Svenska Polisförbundet i frågor rörande polishundtjänsten.
Förbundet är partipolitiskt obundet.
§ 2.
Förbundet består lokalt av regionsansvariga med därtill underliggande länsföreningar.
Medlem i länsförening är automatiskt medlem i förbundet.
§ 3.
Rätt till medlemskap tillkommer polisman som är aktiv tjänstehundförare samt polisman som
tjänstgör som befäl eller instruktör för förare och hundar.
Passivt medlemskap kan beviljas den som varit men inte längre är i aktiv hundförartjänst.
Den som på särskilt förtjänstfullt sätt främjat polishundväsendet kan efter förslag från
styrelsen av förbundet utses till hedersmedlem.
§ 4.
Ett förbundsråd består av regionsansvariga (7 st.) som utses av länsföreningarna.
Föreningarna utser varje år en ledamot regionsansvarig att ingå i förbundsrådet
nästkommande år.
Valet meddelas förbundets styrelse före utgången av det år valet ägt rum.
Förbundsrådsledamot kan till sammanträde medföra fullmakt för annan inom angränsande
region.
§ 5.
Förbundsrådet utser inom sig en valberedning bestående av tre personer, varav en utses till
sammankallande. Valberedningen skall minst en månad före årsmöte till förbundsrådet och
förbundets styrelse föreslå styrelseledamöter till varje enskild post i styrelsen där om- eller
nyval är aktuellt. Valberedning väljs för två år.
§ 6.
Förbundets styrelse skall bestå av:

 1. Ordförande som även är ordförande i förbundsrådet/årsmötet samt är ansvarig utgivare
  för förbundets tidskrift. När ny ordförande, och därmed ny ansvarig utgivare, väljs skall detta
  meddelas till Pant och Registreringsverket. Ordförande väljs varje år.
 2. Vice väljs för två år varje udda årtal.
 3. Kassör väljs för två år varje jämt årtal.
 4. Sekreterare väljs för två år varje udda årtal.
 5. Styrelseledamot väljs för två år varje jämt årtal.
 6. Två suppleanter, varav en väljs varje udda årtal och en varje jämt årtal.
  § 7.
  2015-03-08
  Styrelsen kan rekryteras utanför förbundsrådet. Styrelsen är ansvarig inför förbundsrådet.
  Skulle förbundsrådsledamot även väljas till styrelseledamot kan länsföreningarna besluta att
  utse en annan förbundsrådsledamot.
  Styrelsen skall hålla sammanträde minst tre gånger per år. Som sammanträdesordförande kan
  endast ordinarie ordförande eller vice ordförande tjänstgöra.
  Styrelsen är beslutsmässig då minst tre ledamöter, varav en är ordförande eller vice
  ordförande, är närvarande. Ledamöter till eventuella arbetsutskott skall rekryteras inom
  förbundsrådet.
  § 8.
  Förbundets firma tecknas av ordförande och kassören var för sig. För förbundets förbindelser
  svarar endast dess tillgångar. Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för förbundets
  förvaltning.
  § 9.
  Ett räkenskapsår räknas från 1 juli till 30 juni påföljande år.
  SÄRSKILDA REGLER OM MEDLEMSKAP
  § 10.
  Medlem kan efter skriftlig begäran beviljas utträde.
  Grund för uteslutning föreligger då medlem:
  a. Ej erlagt medlemsavgift inom föreskriven tid och efter påminnelse.
  b. Gjort sig skyldig till brott mot stadgar och/eller beslut fattat av länsförening/förbund.
  c. På annat sätt betett sig ovärdig förtroendet att vara medlem.
  Beslut om förlust av medlemskap kan, med angivande av anledning, fattas av såväl
  länsförening/region som förbundsråd och avser båda i enighet med § 2. Medlem skall
  skriftligen delges beslutet och skälet därför.
  MEDLEMSAVGIFT
  § 11.
  Beslut om medlemsavgift till förbundet fattas av förbundsrådet vid årsmöte.
  Beslut om medlemsavgift till länsförening fattas av länsföreningen.
  Det åvilar kassör i länsförening att årligen före den 1 december inbetala medlemsavgifter,
  baserade på medlemsantalet, till förbundet.
  Passiv medlem erlägger halv avgift.
  Hedersledamot är befriad från medlemsavgift.
  ÅRSMÖTE
  INFORMATIONSMÖTE
  § 12.
  Årsmöte hålls i samband med SM i spår och skydd. Om inga SM-tävlingar hålls, hålls
  årsmöte på tid och plats under september månad som förbundsstyrelsen bestämmer. Vid
  2015-03-08
  årsmötet har endast förbundsrådsledamöter och styrelsen yttrande- förslags- och rösträtt. Om
  minst en tredjedel av förbundsrådets ledamöter skriftligen hos styrelsens ordförande begär
  extra årsmöte skall extra årsmöte hållas. Finner förbundsstyrelsen det påkallat kan de kalla till
  extra årsmöte/förbundsråd om ekonomin tillåter.
  Informationsmöte hålles i samband med SM i drag (eller i förekommande fall
  ersättningstävling) och SM i narkotika. Närvaro vid informationsmöte avgörs av
  länsförening/region. Vid informationsmöte fattas inga beslut.
  Förbundets medlemmar äger närvara vid såväl års- som informationsmöte.
  Förbundsrådsledamöters utgifter i samband med årsmöte bestrids av ledamotens
  länsföreningar.
  Styrelsemedlems utgifter bestrids av förbundet. I båda fallen skall resa ske med lämpligt
  färdmedel. Annan ersättning kan utges efter särskild överenskommelse.
  Dagordning vid årsmöte:
 7. Val av årsmötesordförande, sittande ordförande enligt § 6.
 8. Val av årsmötessekreterare.
 9. Fråga om årsmötets behöriga utlysning (1 månad före årsmötesdag).
 10. Fastställande av dagordning.
 11. Val av justeringsmän tillika rösträknare.
 12. Årsberättelsen.
 13. Revisionsberättelsen.
 14. Fråga om ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.
 15. Fastställande av budget.
 16. Fastställande av medlemsavgift.
 17. Val av i förekommande fall:
  a. Ordförande
  b. Vice ordförande
  c. Sekreterare
  d. Kassör
  e. Ledamot
  f. Två styrelsesuppleanter
  g. Val av två representanter och två suppleanter till NPHU.
  h. Två revisorer för ett år
  i. Två revisorssuppleanter för ett år
  j. Arbetsutskott (NPHU ej obligatoriskt).
 18. Behandling av inlämnade motioner.
  § 13.
  Motioner till årsmötet kan inlämnas av enskild medlem eller av länsförening/region. Motion
  skall åtföljas av yttrande från länsföreningen eller regionsansvarig som anmäler den till
  2015-03-08
  förbundets sekreterare senast den 31 maj det år den skall behandlas på årsmöte. Motionen
  redovisas vid årsmötet av länsföreningens utsedde förbundsrådsledamot, eller i
  förekommande fall av motionären, när länsförening anser att det finns speciella skäl därtill
  (detta skall i sådant fall anmälas samtidigt som motionen). Förbundssekreterare skall tillställa
  förbundsstyrelsen och regionsansvariga kopior av anmäld motion samt om möjligt publicera
  detta i tidskriften och på hemsidan.
  FACKTIDSKRIFT
  § 14.
  Förbundet skall utge en facktidskrift. Tidskriften skall utan kostnad distribueras till förbundets
  medlemmar samt annan som förbundsrådet bestämmer. Utgivandet bör om möjligt vara
  förenat med viss intäkt. Första numret varje år skall innehålla förbundets stadgar samt namnoch tjänstgöringsställe på varje länsförenings styrelseledamöter. Namn och adressuppgifter
  skall tillställas förbundskassören i samband med länsförenings inbetalning av
  medlemsavgifter.
  Styrelsen kan utse särskild arbetsgrupp för utgivande av tidskriften. Om så sker befrias
  styrelsemedlemmar från redaktionsuppdrag. Ansvarig utgivare se § 6.
  SM
  § 15.
  Medlem, regin, länsförening eller polisdistrikt som önskar anordna SM för polishundar i spår,
  skydd, narkotika eller drag ska meddela förbundets styrelse.
  STADGAR
  § 16.
  För stadgeändring erfordras skriftligt förslag som senast 1 januari skall vara förbundets
  styrelse tillhanda. Förslaget skall senast 1 februari tillställas förbundsrådets och styrelsens
  ledamöter och behandlas vid kommande årsmöte.
  Förbundets styrelse kan föreslå stadgeändringar till extra förbundsråd vilket skall genomföras
  om ordinarie årsmöte godkänner detta eller att 2/3 av förbundsrådet tillstyrker.
  För stadgeändring krävs 2/3 majoritet.
  § 17.
  Länsföreningens stadgar skall utformas så att de överensstämmer med förbundets stadgar.
  Länsföreningarna skall inom sitt område verka i förbundets anda och självständigt handlägga
  frågor rörande polishundtjänsten. I frågor som kan ha verkningar även utanför det egna
  området skal förbundsstyrelsens uppfattning inhämtas.
  FÖRBUNDETS UPPLÖSNING
  § 18.
  För förbundets upplösning erfordras att varje möjlig medlem tillfrågas. För upplösning krävs
  att minst 85% av medlemmarna vid omröstning röstat därför. Vid upplösning skall
  tillgångarna fonderas vid Svenska Polisidrottsförbundet.
  2015-03-08
  STADGARNAS FÖRHÅLLANDE TILL NORDISKA POLISHUNDUNIONEN.
  § 19.
  Om dessa stadgar i något avseende strider mot Nordiska Polishundunionens stadgar, gäller
  förbundets stadgar till dess annorlunda beslutats eller överenskommits.